ลูกถ้วย ยึดโยง 54-1   LENGTH 3 1/2"    STRENGTH   10000  LBS ลูกถ้วย ยึดโยง 54-2   LENGTH 4 1/2"     STRENGTH  12000  LBS ลูกถ้วย ยึดโยง 54-3  LENGTH 5 1/2"      STRENG