เป็นตัวที่ยึดติดกับผนังบ่อ เพื่อจะนำเอาอุปกรณ์ตัวอื่นมาประกอบ