ใช้เกี่ยวเข้ากับ CABLE RACK ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวรองรับ PILLOW INSULATOR