MDB AND BREAKER

MDB CABINET(MAIN DISTRIBUTION BOARD:INDOOR&OUTDOOR TYPE )

          

           ตู้ MDB เป็นตู้เมนที่ใช้ในระบบการจ่ายไฟฟ้า สามารถนำหลายยูนิตมาต่อเข้าด้วยกันเป็นโครง

ตู้ขนาดใหญ่ได้ ทางบริษัทรับออกแบบ และผลิตตู้สวิตซ์บอร์ทตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

ตู้ OUTDOOR MDB เป็นตู้กันน้ำมีหลังคา ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติสำหรับใช้งานกลางแจ้ง

ภายนอกอาคาร

 

 

 

 

 

 

 

                                                          PLASTIC  CABINET WITH BREAKER

 

 

 

 

                                                                                    CONTROL PANEL