สวิทซ์ทางเดียว 3 ช่อง 16 A 250 V "  M3-S31  "

 สวิทซ์ทางเดียว 3 ช่อง 16 A 250 V

( M 6-S 31 )