เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม 1 ช่อง "   M3-T10   "  

 เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม 1 ช่อง

( M3-T10 )