เต้ารับ 2 ขา 1 ช่อง + สวิทซ์ทางเดียว 1 ช่อง "  M3-R11  "