เต้ารับ 3 ขาคู่ 16 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 3 ช่อง  "   A8-E233   "

  เต้ารับ 3 ขาคู่ 16 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 3 ช่อง