สวิทซ์เดี่ยวทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 1 ช่อง "  A8-S111  "