เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม ขนาด 1 ช่อง "  A8-T075  "