กล่องพักสาย IP40 กล่องลอย   86x86x45 MM ฝา  95 x 95 MM " JBC 95S "