เต้ารับเยอรมัน 2 ขา + สายดิน  16  แอมป์  250 โวลท์ ขนาด 2 ช่อง " A8-G132 "