ชุดสวิทซ์ควบคุมแบบลอย สวิทซ์หรี่ไฟ 500 W  250V " M3-D11"