ชุดสวิทซ์ควบคุมแบบลอย  สวิทซ์ควบคุมพัดลม  250W  250V  "M3-C11"