ตู้ คอนซูมเมอร์ยูนิต ขนาด 4-18 ช่อง แบบปลั๊กออน  4 ช่อง  " SDCS14 "  6 ช่อง  " SDCS16 "  10 ช่อง  " SDCS110 "  14 ช่อง  " SDCS114 "  18 ช่อง  " SDCS1