จำหน่ายสายโทรศัพท์ Phelp Dodge ทุกประเภท TIEV, TPEV, AP, Drop wire