CONDUIT(ท่อเหล็ก)

ท่อเหล็กร้อยสายไฟที่ผลิตออกมา จะผ่านขบวนการเคลือบสังกะสี ทำให้ผิวท่อเรียบคงทนตลอดการใช้งาน สังกะสีที่เคลือบก็ไม่แตกร้าวและไม่ลอกหรือล่อนออกจากท่อร้อยสาย อีกทั้งผิวในท่อร้อยสายยังเคลือบด้วย อินนาเมล จากคุณสมบัติดังกล่าวทำให้ท่อร้อยสายไฟของบริษัทได้คุณภาพมาตรฐานตามต้องการ

conduit  realized to the quality of coating by inline Hot-Dip Galvanizing Process which will effect to the better quality of anti-corrosion 

ท่อเหล็กร้อยสายไฟแบ่งออกเป็น  3 ประเภท ตามความหนาของผนังท่อ

1. EMT ( ELECTRICAL METALLIC TUBING )

2. IMC ( INTERMEDIATE METAL CONDUIT )

3. RSC ( RIGID STEEL CONDUIT )